Nový objekt

   
Adresa
Lokace objektu se zobrazuje vpravo na mapě. Pro upřesnění pozice přetáhněte značku na pozici, která odpovídá umístění objektu.
Detaily k ubytování

Objekty areálu

Sezóny


Specifikace objektů Specifikace jsou základem našeho vyhledávače.
Pro co nejlepší a nejpřesnější výsledky ve vyhledávání proto popište Váš objekt co nejdetailněji a nejvěrněji.
Vyberte k tomu co nejvíce specifikací ze tříkategorií.

Zázemí areálu | Trampolíny, bazén, tennis, atd. Vyplněte vše, co váš areál může nabídnout návštěvníkům.
Vybavení objektů | Vyplňte vše co mohou návštěvníci využívat na svých pokojích, chatách. Jako je nádobí, krb atd.
Vybavení objektů | Vyplňte vše co mohou návštěvníci využívat na svých pokojích, chatách. Jako je nádobí, krb atd.

Vyberte specifikace týkající se Vašeho objektu


Nenalezli jste správnou specifikaci? Napište nám o ni na podpora@echaty.cz.

Přihlašovací a kontaktní údaje na uživatele

Základní údaje
Kotaktní údaje
Heslo
Všeobecné podmínky použití

Všeobecné podmínky

Článek 1 - Vymezení pojmů

Pro účely těchto všeobecných podmínek se rozumí:
 • „Podmínkami“ tyto všeobecné podmínky,
 • „Registračním formulářem“ formulář dostupný na adrese http://www.echaty.cz/registrace,
 • „Přihlašovacím formulářem“ formulář dostupný na adrese http://www.echaty.cz/prihlaseni,
 • Formulářem formulář pro zadání nového ubytovacího zařízení, dostupný pro Inzerenty na internetové adrese http://www.echaty.cz/novy-objekt, který slouží k zadání Obsahu,
 • Obsahem údaje zadané Inzerentem do Formuláře včetně fotografií; Obsahem se tedy rozumí Inzerentem vyplněný název ubytovacího zařízení, typ ubytovacího zařízení, adresa ubytovacího zařízení (sestávající se z ulice, čísla popisného, psč, města a GPS souřadnic ubytovacího zařízení), telefon správce ubytovacího zařízení, a telefon pro rezervace, e-mail správce ubytovacího zařízení a webové stráneky ubytovacího zařízení, název objektů ubytovacího zařízení, počet těchto objektů, počet lůžek a přistýlek v objektu ubytovacího zařízení, název sezóny, konec a začátek sezóny, zázemí areálu ubytovacího zařízení, vybavení objektů ubytovacího zařízení, služby poskytované ubytovacím zařízením, další informace o areálu ubytovacího zařízení a fotografie ubytovacího zařízení,
 • Poskytovatelem Oto Řeřicha, IČ: 15801985, místo podnikání 370 01, Litvínovice 317, který je provozovatelem domény echaty.cz,
 • Inzerentem fyzická nebo právnická osoba, která úspěšné vyplnila Registrační formulář, a která v souladu s těmito Podmínkami vyplněním Formuláře zadala informace o ubytovacím zařízení.

Článek 2 - Obecná ustanovení

 • Poskytovatel je provozovatelem domény echaty.cz a je oprávněn na ni vkládat Obsah, který mu bude Inzerentem poskytnut. Obsah je na doménu vkládán automatickým systémem, přičemž Provozovatel vkládaný Obsah žádným způsobem nekontroluje ani neupravuje před tím, než je tento zobrazen. Poskytovatel neodpovídá za Obsah.
 • Inzerent se zavazuje vyplnit úplně a pravdivě Formulář a Registrační formulář, souhlasit s těmito Podmínkami, udělit Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů zadaných do Formuláře a udělit Poskytovateli souhlas ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 SB., ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení. Inzerent dále souhlasí se sdělením Obsahu veřejnosti na doméně echaty.cz.
 • Inzerentem se stane uživatel vyplněním Registračního formuláře, poté může tvořit Obsah. Tento může později změnit tak, že se přihlásí prostřednictvím Přihlašovacího formuláře. V případě, že Inzerent zapomene své heslo vyplněné v Registračním formuláři, bude mu na jeho žádost zasláno na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci do Registračního formuláře.

Článek 3 – Obsah

 • Obsahem mohou být pouze osobní údaje Inzerenta, informace o Inzerentem provozovaném ubytovacím zařízení a fotografie tohoto ubytovacího zařízení ve formátu *.jpg,*.jpeg,*.png nebo *.gif.
 • Inzerent prohlašuje, že jím poskytnutý Obsah obsahuje pouze pravdivé informace a fotografie, které je Inzerent oprávněn poskytnout Provozovateli v souladu s bodem 2 tohoto článku.
 • Inzerent prohlašuje, že jím zadaný Obsah poskytuje v souladu s právním řádem České republiky a že jím zadaný Obsah nezasahuje do práv třetích osob.
 • Inzerent se zavazuje, že bude jím zadaný Obsah spravovat tak, aby obsahoval pouze pravdivé a stále aktuální informace.
 • Inzerent odpovídá za správnost a nezávadnost Obsahu a odpovídá za škodu Poskytovateli, která byla způsobena porušením této povinnosti nebo těchto Podmínek. Inzerent se zavazuje uhradit Poskytovateli veškerou škodu uplatňovanou třetími osobami, spojenou s jím poskytnutým Obsahem, a to zejména nároky uplatňované ve spojení s právem na ochranu proti nekalé soutěži nebo právem autorským.
 • Inzerent tímto uděluje Poskytovateli oprávnění sdělit Obsah veřejnosti prostřednictvím domény echaty.cz
 • V případě, že součástí Obsahu budou fotografie, uděluje Inzerent tímto Poskytovateli výhradní licenci k užití těchto fotografí. Poskytovatel je oprávněn fotografie užít sdělením veřejnosti, rozmnožovat je, pronajímat, vystavovat nebo rozšiřovat; je zejména oprávněn je zveřejnit na doméně echaty.cz nebo je použít pro reklamní účely. Poskytovatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci. Poskytovatel je dále oprávněn postoupit tuto licenci třetí osobě.
 • Součástí obsahu a informací o ubytovacím zařízení je též mapa, ve které má Inzerent možnost označit ubytovací zařízení.
 • Je výslovně zakázáno vkládat duplicitně stejný Obsah. Pokud se tak stane, bude duplicitní Obsah Poskytovatelem bez upozornění smazán.

Článek 4 – Cena

Právní vztah upravený těmito Podmínkami je právním vztahem bezúplatným. Poskytovatel není oprávněn požadovat úplatu za sdělení Obsahu veřejnosti prostřednictvím domény echaty.cz.

Článek 5 – Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel je oprávněn bez souhlasu Inzerenta měnit nebo doplňovat Inzerentem poskytnutý Obsah.
 • Poskytovatel oprávněn Obsah nebo jeho část bez náhrady a bez upozornění Inzerenta přestat sdělovat veřejnosti nebo smazat. Poskytovatel je zároveň oprávněn i bez udání důvodu a předchozího upozornění smazat informace zadané Inzerentem do Registračního formuláře.
 • Poskytovatel není v žádném případě povinen Inzerentem poskytnutý Obsah sdělit veřejnosti.

Článek 6 – Zpracování osobních údajů

Inzerent výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávat a uchovávat veškeré informace a údaje, které mu Inzerent při zadávání Obsahu a vyplňování Registračního formuláře poskytl. Tento souhlas Inzerent udílí na dobu neurčitou. Osobní údaje získané a zpracovávané na základě tohoto souhlasu budou spolu s ostatním Obsahem zpřístupněny veřejnosti na doméně echaty.cz nebo užity k zasílání reklamních sdělení. Inzerent má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §11 a v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 7 – Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Inzerent výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na e-mailovou adresu, kterou zadal do Formuláře nebo do Registračního formuláře a která je Poskytovatelem zpracovávána v souladu s čl. 6 Podmínek. Tento souhlas udílí Inzerent na dobu neurčitou.

Článek 8 – Závěrečná ustanovení

 • Tato smlouva i veškeré právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.8.2012.

Zaškrtnutím souhlasíte s podmínkami použití stránek eChaty.cz

Zaškrtnutím souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem domény echaty.cz na e-mailovou adresu, kterou jste zadal do tohoto formuláře . Tento souhlas udílíte na dobu neurčitou.

   

Rfish.cz | Decision engine/rule engine as a service | zloun.com
\ TOPlist